Je winkelwagen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden iSmile ®

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.0 Aanvullende overeenkomst

Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.0 Bedenktijd

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.0 Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.0 Dag

Kalenderdag;

5.0 Digitale inhoud

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.0 Duurovereenkomst

een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.0 Duurzame gegevensdrager

Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

8.0 Herroepingsrecht

De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.0 Ondernemer

De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.0 Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.0 Modelformulier voor herroeping

Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. iSmile® is een dochteronderneming van Wolfcom B.V. gevestigd en statutair ingeschreven onder KVK nummer 863311234 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer gevestigd en statutair ingeschreven onder KVK nummer 863311234 en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht bij producten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 5. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 6. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 7. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 8. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 9. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 10. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 11. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 12. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 14. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 15. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 16. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 17. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Duurtansacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur: 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gezonden naar info@official-ismile.nl
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Leverancier van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Brabant, locatie Breda is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 1-01-2021 in werking.

Op de hoogte blijven over kortingen en speciale acties?

Schrijf je geheel gratis in op de iSmile nieuwsbrief

Bestelling & Levering

Veelgestelde vragen over bestelling en levering

Wat is de status van mijn bestelling?

Zodra de betaling is gelukt ontvang je dezelfde dag nog een e-mail van ons met een bestelbevestiging. Indien je deze e-mail niet hebt ontvangen gelieve eerst in je ongewenste inbox te kijken.

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

Wanneer je voor 16:00 besteld zal de bestelling 94% van de gevallen de volgende werkdag in huis zijn. De maximale levertijd bedraagt 3 werkdagen. *** De bezorgtijden zijn enkel indicatief en kunnen helaas geen rechten aan worden ontleend. iSmile is hierin afhankelijk van onze logistieke partner. ***

Hoe kan ik mijn bestelde producten retourneren?

Bij iSmile hanteren wij een 30 dagen tevredenheidsgarantie. Wanneer je het pakketje hebt ontvangen mag je het artikel uitproberen zoals je dat ook in de winkel zou doen. Mocht het artikel toch niet helemaal aan de wensen voldoen mag je deze conform de omschreven uitgangspunten van ons retourneringsbeleid aan ons retourneren. Retourneren binnen 30 dagen na aankoop is gratis. Lees ons retourbeleid goed door alvorens je retour aan te melden. Het aanmelden van je retour doe je door contact op te nemen met klantenservice@official-ismile.nl onder vermelding van je ordernummer.

Ik heb geen bevestiging gekregen, wat nu?

Het kan zijn dat de bevestigingsmail in je spam folder terecht is gekomen. Check eerst je spam folder. Wanneer je hierin ook niks hebt gevonden kan het zijn dat de betaling niet is doorgekomen. Check eerst je bankafschrift. Bij twijfel neem gerust contact met ons op middels info@official-ismile.nl. Wij zijn er om je te helpen! Geen zorgen!

Mijn pakketje is nooit aangekomen, wat nu?

Wij versturen pakketten middels PostNL. Het kan zijn dat er iets is misgelopen of dat je pakketje vertraagd is. Heb nog even geduld. Wanneer het pakketje niet is aangekomen neem dan gerust contact met ons op. Wij sturen z.s.m. een nieuwe pakketje op!

Waar leveren jullie?

iSmile levert gratis in geheel Nederland & België. Levering in andere Europse landen zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact op met info@official-ismile.nl

Ik wil mijn bestelling aanpassen, kan dit?

Wij hebben het fulfilment en logistieke proces volledig geautomatiseerd. Het kan dus zijn dat je order na bestellen al direct is verwerkt. Wij kunnen het daarom niet garanderen dat je de bestelling nog kunt aanpassen. Wanneer je dit toch wenst te doen kan je contact opnemen met klantenservice@official-ismile.nl

Betaling & Terugbetaling

Veelgestelde vragen over betaling en terugbetaling

Kan ik veilig betalen op jullie website?

Alle betalingen zijn volledig SSL Encrypted en uiterst veilig. Geen zorgen!

Waarmee kan ik betalen op jullie website?

Je kan gemakkelijk en 100% veilig betalen met iDEAL, PayPal, Klarna Pay Later, Credit Card, Belfius Direct Net, KBC/CBC of Bancontact.

Ik heb mijn bestelling geretourneerd, wanneer ontvang ik mijn geld terug?

De verwerking van een retourzending kan tot aan 10 dagen duren. Wanneer je retourzending is verwerkt wordt het aankoopbedrag zo snel mogelijk teruggestort naar de bij ons bekende betaalgegevens. Wanneer je bestelling is betaald per bankoverschrijving, dan kun je je terugbetaling binnen 5 werkdagen op je rekening verwachten. Voor betalingen met PayPal en creditcard kan dit tot aan maximaal 14 dagen duren.

iSmile Whitening Kit

Veelgestelde vragen over de iSmile whitening kit

Zijn de iSmile producten veilig om te gebruiken?

Absoluut! de producten van iSmile zijn 100% veilig. Zoals bekend bevatten de producten van iSmile ingrediënten welke van natuurlijke aard zijn. De whitening lijn van iSmile bevat geen schadelijke peroxiden zoals andere aanbieders van tandenbleek producten. Concluderend vinden wij het bijzonder belangrijk de veiligheid van de eindgebruiker in acht te nemen. Heb je additionele vragen over onze producten neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Waarom kies ik voor de whitening kit van iSmile?

iSmile onderscheid zich van andere merken door 100% natuurlijke producten aan te bieden. Daarnaast worden al onze producten continuerend getest en verbeterd. Ook is de klantenservice van iSmile 24/7 te bereiken en zijn wij trendsetter in de tanden branche.

Bevat de whitening kit allergenen waarop ik moet letten?

De iSmile producten bevatten geen ingrediënten waarvan bekend is dat je er allergisch op kan reageren. Bij twijfel raden wij echter wel aan eerst bij je huisarts informatie in te winnen.

Hoe werkt de iSmile whitening kit?

Alle producten van iSmile zijn geformuleerd voor jou om snel, gemakkelijk maar vooral veilig thuis of on the go je tanden te bleken. Samen met mondhygiënisten en onze leverancier hebben wij een speciale natuurlijke samenstelling geformuleerd. De whitening producten zijn peroxide vrij en helpen vlekken voorkomen, de tanden sterker te maken en geven jou een stralende lach.

Hoe gebruik ik de iSmile producten?

Afhankelijk van het product dat je bij ons hebt besteld krijg je een duidelijke uitleg meegestuurd. Ons meest verkochte product, de whitening kit, wordt geleverd met 3 whitening gel pennen, een bitje ontworpen door mondhygiënisten en een kleurenkaart. Het bitje is one size fits all dus je kan gemakkelijk starten. Draai wat whitening gel in het bitje. Connect het bitje met je telefoon en de bleekbehandeling begint. Na 16 minuten stopt de behandeling automatisch. Herhaal de behandeling dagelijks tot het gewenste effect is behaald.

Hoe lang behoud ik de bleek resultaten?

Na je eerste volledige behandeling houden resultaten gemiddeld 4 weken aan. Voor een langer resultaat kan je proberen minder koffie, wijn, thee & fruit te eten. Deze producten zorgen snel voor vlekken op de tanden. Voor langdurige resultaten adviseren wij herhaaldelijk gebruik met pauzes van 2 weken.

Is de iSmile whitening behandeling pijnlijk?

Gelukkig niet! iSmile combineert 100% natuurlijke veilige ingrediënten in een effectieve whitening formule. Gevoeligheid kan bij sommige mensen optreden.

Waarvoor zijn de refills te koop?

Wanneer je een whitening kit koopt krijg je alles wat je nodig hebt om je tanden te bleken. In de kit zitten 3 pennetjes met onze whitening formule. Deze pennetjes gaan langzaam op. Om geld te besparen en te voorkomen dat je iedere keer een nieuwe kit dient aan te schaffen bieden wij de refills ook los aan.

Welke leeftijd moet ik hebben om de iSmile whitening kit te gebruiken?

De iSmile whitening kit mag gebruikt worden vanaf 12 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar dien je goedkeuring te hebben van je ouders alvorens te beginnen aan de whitening kit van iSmile

Hoe vaak moet ik de whitening kit gebruiken?

Het maximale resultaat behaal je door je suiker, koffie, thee, alcohol & fruit consumptie te matigen gedurende de behandelingsfasen. We raden aan om de whitening kit 7 dagen op rij voor het slapen gaan te gebruiken.

Waar is het mondstuk van gemaakt?

Het mondstuk is samen met mondhygienisten ontwikkeld en vervolgens geproduceerd met medisch plastic. Hierdoor is het bitje uiterst flexibel en hygiënisch. One size fits all!

Ik krijg veel speeksel tijdens het gebruiken van de Whitening Kit, is dit normaal?

Het is normaal dat je overmatig speeksel in je mond krijgt gedurende de behandeling. Dit heeft absoluut geen effect op het resultaat. Mocht je het vervelend vinden dat je veel speeksel in de mond krijgt kan je de behandeling pauzeren en het speeksel in de wasbak uitspugen. Zorg er voor dat de gel niet van je tanden af gaat tijdens het pauzeren.

iSmile Tandsteenverwijderaar

Veelgestelde vragen over de tandsteen verwijderaar

Hoe werkt de iSmile tandsteen verwijderaar?

Tandenpoetsen en spoelen met mondwater is helaas niet voldoende om de mond goed te verzorgen. De tandsteen verwijderaar is een simpel maar uiterst sterk product wat ultrasone vibraties combineerd met RVS hulpstukken welke de tandarts ook gebruikt. Neem de tandsteen verwijderaar in de hand, haal de beveiliging van het artikel af & het apparaat begint te trillen. Plaats het trillende metaal zachtjes maar overtuigend op het tandoppervlak en begin de reiniging.

Is dit product veilig te gebruiken?

Alle producten van iSmile zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en eisen.

Wat is het verschil tussen de ISM2199 & de iSM7799?

De 7799 is de opvolger van de 2199 en is net wat anders in de zin dat deze nog sneller trilt en hiermee gemakkelijker het tandsteen reinigt. Beide modellen volstaan prima. De iSM2199 is de keuze van onze klanten gebleken.

Ik gebruik dit product regelmatig. Hoef ik nu niet meer naar de tandarts?

Het reinigen van het tandsteen is slechts een van de vele belangrijke handelingen welke de tandarts uitvoert. Het is af te raden niet meer naar de tandarts te gaan wanneer je de producten van iSmile gebruikt. De producten van iSmile dienen supplementair gebruikt te worden naast het regelmatig bezoeken van de tandarts. Omdat je zelf je mondverzorging goed bij houd zal de rekening bij de tandarts echter wil veel lager uitvallen.

Het product gaat niet aan wanneer ik op de aan/uit knop klik.

Voor gebruik raden wij het ten strengste aan de bijgeleverde handleiding grondig door te nemen. De tandsteenreiniger is uitgerust met een beveiliging. Wanneer je de aan/uit knop voor 3 seconden ingedrukt houd zal de beveiliging er af gaan. Het apparaat begint te trillen en je kan beginnen met de reiniging.